1. STRONA GŁÓWNA

 2. O WYDZIALE

  Dziekan prof. zw. dr hab. Stanisław Juszczyk

  Wydział Pedagogiki i Psychologii jeden z wydziałów Uniwersytetu Śląskiego, mieszczący się w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 53. Zalążkiem do jego powstania było utworzenie w 1973 roku na Wydziale Nauk Społecznych Instytutu Pedagogiki i Psychologii. Wydział jako samodzielna jednostka powstał trzy lata później. Obecnie w jego skład wchodzą dwa instytuty: Instytut Pedagogiki , Instytut Psychologii skupiające kilkanaście zakładów oraz Katedry: Katedra Pedagogiki Społecznej i Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów. Wydział kształci studentów w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunkach: Pedagogika (studia I stopnia ze specjalnościami: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną, pedagogika resocjalizacyjna z penitencjarystyką, pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią, promocja zdrowia z profilaktyką uzależnień, edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza ze wsparciem rodziny, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z animacją zabawy); Pedagogika specjalna (studia I stopnia ze specjalnością edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną)... czytaj dalej

 3. REKRUTACJA

  SZANOWNA KANDYDATKO, SZANOWNY KANDYDACIE!
  Zapraszamy na studia na kierunkach Pedagogika ,Pedagogika Specjalna, Psychologia.
  Opis kierunków jak i specjalności znajdziesz w broszurze informacyjnej po prawej stronie.

  » Szczegółowe informacje na temat rekrutacji -> www.kandydat.us.edu.pl
  » Oferta "VIP" dla olimpijczyków

 4. MISJA WYDZIAŁU

  Misja Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego
  Uniwersytet Śląski, działając w myśl najlepszej tradycji etosu nauki europejskiej, przyjmuje, iż jako wspólnota uczonych i studentów, złączonych wzajemnym szacunkiem i zaufaniem, nie tylko odpowia-da na wzrastające edukacyjne potrzeby społeczności, którym czyni zadość, kształcąc na najwyższym możliwym poziomie i prowadząc badania naukowe w poszanowaniu podstawowego prawa akade-mickiej wolności w dociekaniu Prawdy, lecz także wypełnia istotną służbę społeczną polegającą na wszechstronnym rozwijaniu osobowości oraz formowaniu twórczych postaw i duchowych aspiracji ludzi z nim związanych, oddziałując w ten sposób na kulturowe oblicze Regionu i całej Polski.
         Uniwersytet Śląski służy nie tylko wielkiej idei chronienia i przekazywania myśli stanowiącej efekt pracy przeszłych pokoleń, lecz wnosi swój wkład do kulturowego dziedzictwa społeczeństwa poprzez twórczą pracę badawczą i artystyczną, interpretację współczesnej rzeczywistości i analizę ewolucji wartości kształtujących bezpośrednie otoczenie. Geograficzna i kulturowa lokalizacja Uniwersytetu na pograniczach regionów, którym historia przeznaczyła odrębne losy, lecz które przez stulecia rozwijały swoją kulturę czytaj dalej

 5. STRATEGIA ROZWOJU

  Strategia rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego na lata 2012-2020
  Strategia rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, zatwierdzona na posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 26 lutego 2013 r., jest zgodna ze strategią rozwoju Uniwersytetu Śląskiego na lata 2012-2020, uchwaloną przez Senat uczelni na posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2012 r. W swoich zasadniczych celach powtarza generalne obligacje, jakie nałożono na społeczność uczonych i studentów oraz służby pomocnicze Uniwersytetu. Obligacje te dotyczą sprawnego zarządzania uczelnią i jego jednostkami organizacyjnymi, rozwoju nauki, kształcenia na najwyższym poziomie na wszystkich rodzajach studiów oraz dobrej współpracy z otoczeniem. Wydział Pedagogiki i Psychologii w swojej trzydziestosiedmioletniej tradycji udowadnia licznymi osiągnięciami wszystkie cele strategiczne, o których jest mowa w strategii.
         We Wprowadzeniu do Strategia rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na lata 2012-2020 czytamy: „Sprzężenie ogólnouczelnianej Strategii ze strategiami rozwojowymi jej jednostek zapewni spójność wszystkich inicjatyw i działań w Uniwersytecie. […] Należy mieć świadomość, że szybko zachodzące zmiany w otoczeniu Uczelni mogą powodować czytaj dalej

Aktualnośći

  17. Objazdowy Festiwal Filmowy

  Tegoroczny 17. Objazdowy Festiwal Filmowy, który pierwszy raz odbył się w Katowicach niestety dobiegł końca. Przez pełne dwa dni działo się naprawdę wiele! Zobaczyliśmy 11 dokumentów filmowych, wysłuchaliśmy 4 wykładów, a w tym wykładu Rzecznika Praw Obywatelskich na temat mowy nienawiści.

  czytaj dalej

  XVII Ogólnopolski Festiwal Ekspresji 13-14-15 maja 2019 r.

  XVII Ogólnopolski Festiwal Ekspresji 13-14-15 maja 2019 r. pod hasłem „Sztuka tworzenia” organizowany przez Zakład Pedagogiki Twórczości i Ekspresji Dziecka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Zakład Muzykoterapii Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Katedra Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach Centrum Ekspresji Dziecięcej przy Bibliotece Śląskiej w Katowicach, Bibliotekę Śląską w Katowicach Miejski Dom Kultury „Koszutka” w Katowicach

  ZAPROSZENIE (plik PDF) | PROGRAM (plik PDF)

  ANIMAL LAW ETHICS-LAW-CONSTITUTIONS

  University of Silesia in Katowice Research Centerfor Public Policyand Regulatory Governance Invite to open seminar ANIMAL LAW ETHICS-LAW-CONSTITUTIONS. Keynot speakers include: Diana Fleischman, Pamela Frasch, Steven Wise, David Favre, Andrzej Elżanowski May 2, 2019 University of Silesia in Katowice Faculty of Law and Administration,11b Bankowa Street e-mail adress: animal.law.us19@gmail.com information available at: www.cbpr.us.edu.pl

  zobacz plakat | zobacz rogram »

  Spotkania informacyjne dotyczące programu Erasmus+

  Biuro Programu Erasmus+ zaprasza studentów do udziału w dwóch spotkaniach, które odbędą się 28 marca br. oraz 25 kwietnia br.

  czytaj dalej »

  XI EDYCJA KONKURSU WYRÓŻNIEŃ JM REKTORA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

  Termin składania wniosków do 12.04. 2019 r. Studentów zainteresowanych konkursem zawiadamiamy, że wnioski należy składać w sekretariacie Prodziekana ds. Studiów Stacjonarnych (pok. 120) do 12 kwietnia br.

  czytaj dalej »

wszystkie wiadomości »