Strona archiwalna

Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://bns.us.edu.pl/

Biblioteka Wydziału Pedagogiki i Psychologii


Historia

Działalność Biblioteki Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego jest ściśle związana z historią Wydziału. Powołana została do życia Zarządzeniem Rektora 1 września 1978 r. – dwa lata po utworzeniu Wydziału Pedagogiki i Psychologii.

Biblioteka PiPs jako biblioteka naukowa gromadzi zbiory i tworzy warsztat naukowo-dydaktyczny dla studentów i pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego. Księgozbiór związany jest ściśle z dyscyplinami naukowymi, zgodny z kierunkami kształcenia i potrzebami badań naukowych jednostki w której działa. Zbiory biblioteki są dostępne całej społeczności akademickiej Uniwersytetu Śląskiego.

Zakres działania Biblioteki oraz strukturę organizacyjną systemu biblioteczno-informacyjnego, w którym działa Biblioteka Wydziałowa, ustala regulamin organizacyjny uchwalony przez Senat UŚ (Statut Uniwersytetu Śląskiego. Rozdz. VI, paragraf 40) oraz regulamin wewnętrzny biblioteki zatwierdzony przez dziekana Wydziału.