Strona archiwalna

Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://bns.us.edu.pl/

Biblioteka Wydziału Pedagogiki i Psychologii


Regulamin


REGULAMIN WEWNĘTRZNY BIBLIOTEKI WYDZIAŁU PIPS

§ 1

 • Prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki Wydziału Pedagogiki i Psychologii zwaną dalej Biblioteką mają wszyscy zainteresowani na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • Zbiory biblioteczne udostępniane są:
  • na miejscu,
  • poprzez wypożyczenia poza bibliotekę.

§ 2

 • Biblioteka pobiera opłaty za następujące prace i usługi:
  • wydanie duplikatu karty bibliotecznej,
  • wysyłanie monitów,
  • nieterminowy zwrot wypożyczonych dokumentów,
  • zniszczenie książki lub jej paska kodowego.
 • Zakres płatnych usług oraz ich cennik, jednolity dla bibliotek uniwersyteckich, ustalają Dyrektorzy BUŚ i BG UE w uzgodnieniu z Kwestorami obu Uczelni.
 • Osoby kopiujące materiały zobowiązane są do przestrzegania zapisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 (Dz. U. Nr 24/1994) z późniejszymi zmianami.

Udostępnianie zbiorów

§ 3

CZYTELNIA:

Prawo do korzystania z czytelni mają wszyscy zainteresowani
 • Udostępnianie w czytelni odbywa się po pozostawieniu dyżurującemu bibliotekarzowi legitymacji studenckiej lub innego dokumentu tożsamości (dotyczy pracowników oraz osób nie związanych z Uniwersytetem Śląskim) i wpisaniu się do księgi odwiedzin. Bibliotekarzowi należy zgłosić wniesione ze sobą materiały.
 • Zamówienie publikacji do czytelni wymaga czytelnie wypełnionego rewersu. Materiały biblioteczne przechowywane poza czytelnią (w magazynie) należy zamówić również na rewersach czytelnianych, korzystając z katalogu INTEGRO.
 • W czytelni wypożycza się jednorazowo do 5 egzemplarzy książek lub czasopism.
 • Z Księgozbioru znajdującego się w czytelni korzysta się na miejscu (nie zwrócenie pozycji w dniu wypożyczenia jest jednoznaczne z zakazem korzystania z czytelni przez miesiąc).
 • Zabrania się sporządzania odbitek kserograficznych druków będących w złym stanie zachowania.
 • Korzystający z czytelni powinni pozostawić w szatni wierzchnią odzież, teczki, torby. W czytelni obowiązuje cisza. Zakazane jest spożywanie posiłków oraz używanie telefonów komórkowych.

Wypożyczalnia

§ 4

 • Prawo do wypożyczania zbiorów mają:
  • pracownicy oraz emerytowani pracownicy Uniwersytetu,
  • studenci I i II stopnia studiów, jednolitych studiów magisterskich, doktoranci studiów doktoranckich oraz uczestnicy studiów podyplomowych w Uniwersytecie.
  Aby móc wypożyczać zbiory biblioteczne należy zarejestrować się w systemie INTEGRO, podpisać deklarację czytelnika, okazać dowód osobisty oraz:
  • pracownicy Uniwersytetu – aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu w UŚ,
  • studenci i doktoranci Uniwersytetu – indeks z aktualnym wpisem,
  • uczestnicy studiów podyplomowych — kartę słuchacza.
  • emeryci – zaświadczenie z Uczelni o przejściu na emeryturę
 • Podstawą nabycia uprawnień do wypożyczania zbiorów jest rejestracja w systemie dokumentu identyfikującego czytelnika. Jest nim:
  • w przypadku pracowników – elektroniczna karta pracownicza,
  • w przypadku studentów i doktorantów– elektroniczna legitymacja studencka / doktorancka,
  • w przypadku pozostałych czytelników – karta biblioteczna.
 • Karta biblioteczna wydawana jest na czas określony:
  • studentom i doktorantom na czas studiów,
  • pracownikom Uniwersytetu na czas zatrudnienia.
 • Czytelnik – właściciel karty bibliotecznej, odpowiada za każde jej użycie. Przy korzystaniu z wypożyczalni czytelnik każdorazowo okazuje jeden z wymaganych dokumentów.
 • Czytelnik zobowiązany jest zawiadomić wypożyczalnię o każdorazowej zmianie adresu stałego, zmianie nazwiska lub kierunku studiów.
 • W przypadku zagubienia karty bibliotecznej, czytelnik powinien niezwłocznie zawiadomić wypożyczalnię, która wystawi duplikat karty. Koszty wystawienia duplikatu karty oraz inne szkody powstałe w wyniku zaniedbania obciążają właściciela karty.
 • Uprawnienia do korzystania z wypożyczalni po uregulowaniu zobowiązań wygasają w momencie:
  • ukończenia lub przerwania studiów,
  • rozwiązania stosunku pracy z Uniwersytetem,
  • na życzenie czytelnika.
 • Likwidacja konta czytelnika następuje po uregulowaniu zobowiązań wobec bibliotek: Biblioteki Śląskiej, Pedagogicznej Bi
 • blioteki Wojewódzkiej w Katowicach a dopiero na końcu Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego. Odnotowanie tego faktu następuje w indeksie lub karcie słuchacza i karcie obiegowej.
 • Wypożyczalnia realizuje zamówienia w terminie podanym do wiadomości czytelników. Książki nie odebrane w ciągu 7 dni, odsyłane są do magazynu.
 • Czytelnik może prolongować termin zwrotu pożyczonej pozycji przed jego upływem poprzez system INTEGRO lub w wypożyczalni. Prolongować książkę można trzy razy pod warunkiem, że nie została ona przez kogoś zarezerwowania lub nie upłynął termin jej zwrotu
 • Książki wypożycza się na okres: Pracownicy UŚl. -16 tygodni, Studenci – 8 tygodni, emeryci – 8 tygodni
 • Jednorazowo można wypożyczyć:
  • pracownicy naukowi – 30 woluminów
  • pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi – 15 woluminów
  • studenci – 15 woluminów
  • studenci MISH – 20 woluminów
  • doktoranci – 20 woluminów
  • studenci studiów podyplomowych – 10 woluminów
  • emeryci – 5 woluminów
 • Poza bibliotekę nie wypożycza się:
  • wydawnictw encyklopedycznych, słowników, bibliografii i innych wydawnictw informacyjnych,
  • materiałów w złym stanie zachowania,
  • gazet i czasopism,
  • innych dokumentów, które przeznaczone są wyłącznie do korzystania w czytelni.
  • Druków wydanych przed 1950 rokiem (do korzystania na miejscu w czytelni).
 • W uzasadnionych przypadkach biblioteka może zażądać zwrotu wypożyczonych dzieł przed upływem terminu lub w chwili wypożyczenia zastrzec wcześniejszy termin zwrotu.
 • Całkowitą odpowiedzialność za terminowy zwrot dzieł ponoszą wyłącznie osoby wypożyczające.
 • W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu wypożyczonych dzieł, pobiera się karę pieniężną w wysokości określonej w Zarządzeniu nr 6/10 Dyrektora BUŚ.
 • Uchylanie się od zwrotu dzieł wypożyczonych oraz zaleganie w opłatach pozbawiają czytelnika prawa do korzystania z biblioteki okresowo lub całkowicie, a w ostateczności mogą spowodować wyegzekwowanie zwrotu książek i zapłaty należności na drodze sądowej.
 • Czytelnik, który uszkodził lub zagubił wypożyczoną książkę zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć identyczny egzemplarz. W przypadku, gdy jest to niemożliwe, ustala się inny sposób uregulowania zobowiązań wobec biblioteki. Może to być m.in.:
  • wpłacenie, tytułem ekwiwalentu, kwoty do pięciokrotnej wartości antykwarycznej dzieła,
  • przekazanie jako ekwiwalentu innych dzieł, którymi biblioteka jest zainteresowana.
 • Z chwilą uregulowania zobowiązań wobec biblioteki czytelnik nie nabywa prawa własności zniszczonego lub zagubionego dzieła.

Korzystanie ze stanowisk komputerowych

§ 5

 • Stanowiska komputerowe w bibliotece zostały zainstalowane w celu udostępniania źródeł informacji niezbędnych do studiów i prowadzenia prac naukowo-badawczych, a w szczególności do korzystania z katalogów bibliotecznych, baz danych rozpowszechnianych sieciowo w obrębie Uniwersytetu, naukowych czasopism elektronicznych i naukowych serwisów internetowych.
 • Użytkownicy komputerów zobowiązani są do korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem, to znaczy w celach naukowo-badawczych i edukacyjnych.
 • Pierwszeństwo w dostępie do komputerów zlokalizowanych na terenie biblioteki mają studenci, doktoranci i pracownicy Uniwersytetu.
 • Dyżurujący bibliotekarz służy pomocą w korzystaniu z zainstalowanych baz danych i czasopism elektronicznych, natomiast nie jest zobowiązany do udzielania pomocy w zakresie używania pozostałych programów i aplikacji.
 • Jeśli użytkownik opuści stanowisko bez zgłoszenia tego faktu dyżurującemu bibliotekarzowi, wówczas stanowisko może zostać udostępnione innemu użytkownikowi bez zabezpieczenia wyszukanych wcześniej danych.
 • Wyszukane materiały można przegrywać na nośnik elektroniczny stosując się do wymogów prawa autorskiego i licencji danej bazy lub czasopisma.
 • Czas dostępu nie jest limitowany, ale w uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może poprosić o wcześniejsze zakończenie pracy.
 • Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy zgłaszać natychmiast dyżurującemu bibliotekarzowi.
 • Czytelnik jest zobowiązany zakończyć sesję przed czasem zamknięcia biblioteki.

Postanowienia końcowe

§ 6

 • Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu powoduje utratę lub ograniczenie praw do korzystania ze zbiorów.
 • Biblioteka zastrzega sobie prawo zmiany godzin urzędowania w okresach przerw od zajęć dydaktycznych.