Strona archiwalna

Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/wydzial/wns
ďťż

Szkolnictwo Wyższe - akty prawne


 • Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia pobierz

 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowujacego do wykonywania zawodu nauczyciela pobierz

 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 listopada 2011 r.w sprawie wzorcowych efektów kształcenia pobierz

 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem nmetod i technik kształcenia na odległość pobierz

 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji ndla Szkolnictwa Wyższego pobierz

 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich pobierz

 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia pobierz

 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 w sprawie warunków oceny programowej i oceny instytucjonalnej pobierz

 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta pobierz

 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r . w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, ... pobierz

 • Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw pobierz

 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych pobierz

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym pobierz