Strona archiwalna

Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/wydzial/wns


Krajowe Ramy Kwalifikacji

 • Podręcznik "Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego" pobierz
 • "Jak przygotować programy kształcenia zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego?" pobierz

Rozporządzenia MNiSW:

 • Rozporządzenie z dn. 4 listopada 2011 r. w sprawie wzorcowych efektow kształcenia pobierz
 • Rozporządzenie z dn. 2 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość pobierz
 • Rozporządzenie z dn. 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego pobierz
 • Rozporządzenie z dn. 5 października 2011 r. w sprawie warunkow prowadzenia studiow na określonym kierunku i poziomie kształcenia pobierz
 • Rozporządzenie z dn. 29 września 2011 r. w sprawie warunków oceny programowej i oceny instytucjonalnej pobierz
 • Rozporządzenie z dn. 14 września 2011 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta pobierz
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych z dnia 8 sierpnia 2011 r. pobierz
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich z dnia 5 października 2011 r. pobierz
 • Rozporządzenie z dn. 23 sierpnia 2012 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia pobierz

Krajowe Ramy Kwalifikacji w Uniwersytecie Śląskim

 • Harmonogram wprowadzenia KRK na Uniwersytecie Śląskim pobierz
 • Krajowe ramy kwalifikacji dla polskiego szkolnictwa wyższego - wprowadzenie Marek Frankowicz Uniwersytet Jagielloński pobierz
 • Zadania uczelni wynikające z aktualnych uregulowań prawnych dotyczących Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego: Andrzej Kraśniewski, Maria Próchnicka, Jerzy Bolałek - prezentacje dostępne pod adresem www.ekspercibolonscy.org.pl
 • Uchwała nr 107 Senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego w zakresie planów studiów i programów kształcenia pobierz