Doktoraty


Formularze do pobrania


Wykaz dokumentów wymaganych do wszczęcia przewodu doktorskiego na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach:
 1. wniosek kandydata o wszczęcie przewodu doktorskiego Załącznik 1,
 2. oświadczenie osoby wyrażającej zgodę na pełnienie funkcji promotora (promotora pomocniczego) Załącznik 2,
 3. opinia potwierdzająca wysoką jakość prac badawczych prowadzonych przez kandydata oraz wysoki stopień zaawansowania tych prac wydana przez osobę zamierzającej pełnić funkcję promotora,

 4. poświadczona przez Dziekana/Prodziekana Wydziału kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego, o którym mowa w art. 12. ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z późniejszymi zmianami, lub dyplomu, o którym mowa w art. 191a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) - oryginał do wglądu - (w przypadku beneficjenta programu „Diamentowy Grant” wymagana jest poświadczona przez Dziekana/Prodziekana Wydziału kopia dokumentu potwierdzającego uzyskanie statusu beneficjenta programu „Diamentowy Grantu”),

 5. wykaz prac naukowych, twórczych prac zawodowych oraz informacja o działalności popularyzującej naukę. W wykazie prac naukowych musi znajdować się wydana lub przyjęta do druku publikacja naukowa w formie książki lub co najmniej jedna publikacja naukowa w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłoszonym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014r. poz. 1620) lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej lub publiczna prezentacja dzieła artystycznego,
 1. poświadczona przez Dziekana/Prodziekana Wydziału kopia certyfikatu potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego (wg załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. (Dz. U. z 2015 , poz. 1842) co najmniej na poziomie B2 lub oświadczenie jaki nowożytny język obcy ma być przedmiotem egzaminu doktorskiego Załącznik 3

 2. dokumenty z posiedzenia właściwej Rady Naukowej, na którym poddano ocenie koncepcję rozprawy doktorskiej (Instytut Pedagogiki, Instytut Psychologii, Katedra Pedagogiki Społecznej, Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów),

 3. kwestionariusz osobowy Załącznik 4,
 4. życiorys (z ukierunkowaniem na proces kształcenia i doświadczenie zawodowe),
 1. kserokopia dowodu osobistego,
 2. oświadczenie zawierającą informacje o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia lub informację o tym, że kandydat nie ubiegał się o nadanie takiego stopnia Załącznik 5,
 3. zgoda na przetwarzanie danych osobowych w związku z przewodem doktorskim wraz z oświadczeniem o przyjęciu do wiadomości, że recenzje rozprawy doktorskiej zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód i Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów i że pozostaną tam aż do dnia uzyskania stopnia doktora Załącznik 6,
 4. prośba o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski Załącznik 7 (jeżeli dotyczy),
 1. oświadczenie zawierające deklarację pokryciu kosztów przewodu doktorskiego przez jednostkę zatrudniająca kandydata (jeśli dotyczy),
 2. koncepcja pracy doktorskiej
 
Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Prodziekana ds. Nauki (Wydział Pedagogiki i Psychologii UŚ, ul. Grażyńskiego 53, 40-126 Katowice, pok.124)

Komplet wniosków w kolejności wyżej wymienionej należy wpiąć do skoroszytu, osobno załączyć koncepcję pracy i złożyć na 14 dni przed posiedzeniem Rady Wydziału. Wszystkie składane dokumenty muszą być podpisane.

Wykaz dokumentów związanych egzaminami doktorskimi, wyznaczeniem recenzentów, przyjęciem i dopuszczeniem do publicznej obrony

Kandydat przedkłada promotorowi:
 1. w postaci papierowej 1 egz. rozprawy doktorskiej zapisanej na płycie cd,
 2. streszczenie rozprawy doktorskiej.
  Kandydat przedkłada do Sekretariatu Wydziału pok. 124:  
 1. 3 egzemplarze pracy:
  1. 2 egz. w twardej oprawie jednostronnie wydrukowane dla recenzentów,
  2. 1 egz. dwustronnie wydrukowany do celów archiwizacyjnych
 2. streszczenie rozprawy w języku angielskim i polskim w formie papierowej i elektronicznej. Streszczenie rozprawy doktorskiej będzie zamieszczone na stronie internetowej Wydziału w dniu podjęcia przez radę wydziału uchwały o przyjęciu rozprawy doktorskiej.
 3. elektroniczna wersja pracy (CD lub DVD) wraz ze streszczeniem w języku angielskim i polskim przygotowane w formacie PDF (praca doktorska w jednym pliku, streszczenia w oddzielnych plikach). Ewentualne dodatkowe załączniki w postaci multimediów (np. filmy, nagrania dźwiękowe) powinny zostać dołączone na osobnych płytach CD (DVD)
 4. umowa licencyjna Załącznik 8
Promotor przekazuje do Sekretariatu Dziekana pok. 124:
 1. pisemną opinię w której zawarta jest jednoznaczna konkluzja odnośnie spełnienia wymagań stawianych rozprawom doktorskim przez obowiązująca ustawę,
 2. propozycje powołania recenzentów, składów trzech komisji przeprowadzających egzaminacyjnych doktorskie oraz propozycje składu komisji doktorskiej Załącznik 9.
Rozprawa doktorska zostaje obowiązkowo sprawdzona za pomocą programu antyplagiatowego.

W/w dokumenty należy złożyć na 14 dni przed posiedzeniem Rady Wydziału na której odbędzie się powołanie recenzentów i składów komisji.

Publiczna obroną rozprawy doktorskiej

Informacja o sylwetce naukowej kandydata (dla promotora)Załącznik 10

Przebieg dyskusji podczas publicznej obrony rozprawy doktorskiej (dla sekretarza)Załącznik 11 Przed posiedzeniem Rady Wydziału nadającej kandydatowi stopień, należy dostarczyć do Sekretariatu Wydziału pok. 124 następujące dokumenty z obrony:
 1. protokół z publicznej obrony rozprawy doktorskiej,
 2. przebieg dyskusji podczas publicznej obrony rozprawy doktorskiej
 3. sylwetkę kandydata,
 4. autoreferat
Po przyjęciu i nadaniu przez Radę Wydziału stopnia doktora nauk społecznych Zainteresowany wypełnia SYNABĘ Kartę Informacyjną o Pracy Badawczej + załącznik do karty SYNABA, dostępną na stronie www.opi.org.pl, a sekretariat dokonuje zgłoszenia Zainteresowany do MNiSW. Złożenie SYNABY jest związane z wypłaceniem honorarium promotorowi.

GODZINY OTWARCIA
Sekretariat Prodziekana ds. Nauki czynny:
Poniedziałek – 8.00.-15.00
Wtorek – 8.00-15.00
Środa – nieczynne
Czwartek – 8.00-15.00
Piątek – 8.00 – 15.00
pokój nr 124 tel. 32 3599-794