Doktoraty


Regulamin przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich


Załącznik nr 1 do Uchwały nr 175/2014
Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
z dnia 4.11.2014r.


Regulaminu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich w dyscyplinach pedagogika i psychologia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego


Uchwała oparta jest na przepisach: Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późniejszymi zmianami); Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami) oraz uwzględnia rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. (Dziennik Ustaw poz. 1383) w sprawie przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.

 

I. Czynności w przewodzie doktorskim

§1

 1. Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora, zwana dalej "kandydatem", przed wystąpieniem do Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii z wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego, przedstawia właściwej Radzie Jednostki (Instytut Psychologii) lub wszystkim samodzielnym pracownikom pionu pedagogika proponowany temat
  i  koncepcję rozprawy doktorskiej, ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny i dyscypliny naukowej, w zakresie której ma być otwarty przewód doktorski oraz dyscypliny dodatkowej
  i propozycję osoby promotora wraz z jego zgodą.
 2. Rada Jednostki (Instytut Psychologii) lub zespół pracowników samodzielnych pionu pedagogika - właściwy dla dyscypliny, w której otwierany jest przewód, przeprowadza ocenę kompetencji naukowych doktoranta na podstawie: opinii członków Rady Instytutu Psychologii (dla osób ubiegających się o otwarcie przewodu w dyscyplinie psychologia) lub co najmniej 50% pracowników pionu pedagogika (dla osób ubiegających się o otwarcie przewodu w dyscyplinie pedagogika) o konspekcie rozprawy doktorskiej; analizy dokumentacji dorobku naukowego i/lub zawodowego; oraz oceny prezentacji projektu badawczego doktoranta przed Radą Instytutu, Katedrą lub Zakładem.
 3. Właściwa Rada Jednostki po odbyciu posiedzenia w przedmiocie przedstawionej koncepcji, przekazuje Dziekanowi Wydziału Pedagogiki i Psychologii pisemne opinie członków Rady o proponowanym temacie i koncepcji rozprawy doktorskiej oraz protokół
  z posiedzenia Rady Jednostki lub zebrania Katedry, Zakładu, na którym poddano ocenie koncepcję rozprawy doktorskiej.
 4. Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora, zwana dalej "kandydatem", wraz z wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego przedstawia Dziekanowi Wydziału Pedagogiki i Psychologii:
 5. poświadczoną przez jednostkę organizacyjną kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego, o którym mowa w art. 12. ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule
  w zakresie sztuki z późniejszymi zmianami, zwanej dalej ustawą lub dyplomu, o którym mowa w art. 191a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.[1]).
 6. propozycję tematu i  koncepcję rozprawy doktorskiej, ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny i dyscypliny naukowej, w zakresie których ma być otwarty przewód doktorski oraz dyscypliny dodatkowej i propozycję osoby promotora wraz z jego zgodą;
 7. wykaz prac naukowych, twórczych prac zawodowych oraz informację o działalności popularyzującej naukę. Zgodnie z art. 11. pkt. 2 w wykazie prac naukowych musi znajdować się wydana przez kandydata lub przyjęta do druku publikacja naukowa
  w formie książki lub co najmniej jedna publikacja naukowa w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism naukowych, ogłoszonym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust.
  2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm) lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej wydanych w języku kongresowym. Kandydat przedstawia oryginały w/w prac oraz kserokopie a Dziekan poświadcza na kserokopii jej zgodność z oryginałem. Za publikację naukową nie uznaje się recenzji książki czy sprawozdania zamieszczonego
  w czasopiśmie naukowym. Nie spełnia też wymogów ustawowych rozdział w tomie zbiorowym.
 8. informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora w tej samej dyscyplinie naukowej;
 9. kandydat może wraz z wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego przedstawić:
 • poświadczoną przez jednostkę organizacyjną kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego ujęty w wykazie stanowiącym załącznik nr
  1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. (poz. 1383),
 • wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski.

 

 1. Kandydat będący beneficjentem programu „Diamentowy Grant” ustanowionego przez ministra właściwego do spraw nauki do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego załącza:
 • poświadczoną przez jednostkę organizacyjną kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędny albo zaświadczenie o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich;
 • poświadczoną przez jednostkę organizacyjną kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie „Diamentowego Grantu”
 • opinię o której mowa w art. 11 ust.3 ustawy.

  §2

Po uzyskaniu opinii i stanowiska Rady właściwej dla dyscypliny, w które otwierany jest przewód (Instytut Psychologii, katedry i zakłady pionu pedagogika), Dziekan przedstawia Radzie Wydziału wniosek doktoranta wraz z dołączonymi przez niego dokumentami
i uzyskaną opinią w celu podjęcia uchwały w przedmiocie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora i ewentualnie promotora pomocniczego lub kopromotora.

 §3

Rada Wydziału w głosowaniu tajnym podejmuje uchwałę w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego. Po wszczęciu przewodu doktorskiego Rada Wydziału w głosowaniu tajnym wyznacza promotora w celu sprawowania opieki naukowej nad kandydatem. Promotorem w przewodzie doktorskim może być osoba posiadająca tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej lub osoba, która nabyła uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy prowadząca działalność naukową lub dydaktyczną w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej. Zgodnie z art. 20 ust. 8 ustawy może być także osoba będąca pracownikiem zagranicznej szkoły wyższej lub instytucji naukowej niespełniająca w/w wymogów, jeżeli Rada Wydziału uzna, że osoba ta jest wybitnym znawcą problematyki, której dotyczy rozprawa doktorska.

 §4

Na wniosek promotora Rada Wydziału może powołać promotora pomocniczego, którym
w przewodzie doktorskim może być osoba posiadająca stopień doktora w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej i nie posiadająca uprawnień do pełnienia funkcji promotora w przewodzie doktorskim. Zgodnie z art. 20, ust. 7 ustawy promotor pomocniczy pełni istotną funkcję pomocniczą w opiece nad doktorantem, w tym w szczególności w procesie planowania badań, ich realizacji i analizy wyników.

 §5

Na wniosek Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii Rada Wydziału powołuje do przeprowadzenia publicznej obrony każdej rozprawy doktorskiej Komisję Doktorską, w skład której wchodzą: Prodziekan do Spraw Nauki jako Przewodniczący Komisji Doktorskiej, promotor rozprawy doktorskiej, recenzenci rozprawy doktorskiej oraz 4 osoby posiadające tytuł naukowy, stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie pedagogiki, psychologii lub dyscyplin pokrewnych, lub uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego, na podstawie art. 21a ustawy zatrudnione na Wydziale, dla których Uniwersytet Śląski jest podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy.
W uzasadnionych przypadkach, Rada Wydziału może powierzyć funkcję Przewodniczącego Komisji Doktorskiej innemu członkowi komisji doktorskiej.

 §6

 • Egzaminy doktorskie dla kandydatów z zakresu przeprowadza komisja w następującym składzie:

- w zakresie dyscypliny podstawowej co najmniej cztery osoby posiadające tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie tej dyscypliny naukowej, albo osoby, które nabyły uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego, na podstawie art. 21a ustawy, w tym promotor lub promotorów albo promotora
i kopromotora;

- w zakresie dyscypliny dodatkowej (filozofii, socjologii, ekonomii oraz psychologii - dla doktorantów, dla których dyscypliną podstawową jest pedagogika lub pedagogiki - dla doktorantów, dla których dyscypliną podstawową jest psychologia) co najmniej trzy osoby, w tym co najmniej jedna osoba posiadająca tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie dyscypliny naukowej, z której zdawany jest egzamin odpowiadającej albo posiadająca uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego, na podstawie art. 21a ustawy.

- w zakresie języka obcego nowożytnego co najmniej trzy osoby, w tym co najmniej jedna osoba nauczająca tego języka w Uniwersytecie Śląskim.

 • Przewodniczących komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie wybiera Rada Wydziału spośród członków danej komisji na okres jednej kadencji.
 • Egzaminy doktorskie zdaje się przed przyjęciem rozprawy doktorskiej przez Radę Wydziału.
 • Terminy egzaminów doktorskich ustala Dziekan Wydział Pedagogiki i Psychologii
  w porozumieniu z komisją, o której mowa w pkt. 1 tego paragrafu.
 • Egzaminy doktorskie są oceniane według skali ocen określonej w regulaminie studiów doktoranckich.
 • W przypadku niezaliczenia jednego z egzaminów doktorskich, Rada Wydziału, na wniosek kandydata, może wyrazić zgodę na powtórne jego zdawanie, nie wcześniej jednak niż po upływie trzech miesięcy od dnia przystąpienia do tego egzaminu po raz pierwszy i nie więcej niż jeden raz.
 • Egzamin doktorski w zakresie nowożytnego języka obcego, przeprowadzany zgodnie
  z regulaminem studiów doktoranckich, jest potwierdzeniem kompetencji językowej kandydata, w szczególności w zakresie dyscypliny naukowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej.
 • Kandydat, który przedstawił certyfikat, o którym mowa w §1 ust. 4, pkt. 1, jest zwolniony z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego.

 §7

 1. Kandydat przedkłada rozprawę doktorską wraz ze streszczeniem promotorowi w formie elektronicznej oraz w formie papierowej w pięciu egzemplarzach. Promotor przedstawia ją Dziekanowi wraz ze swoją pisemną opinią o spełnieniu przez nią wymagań stawianym rozprawom doktorskim określonym w art. 13. ust. 1 ustawy.
 2. Zgodnie z art. 13. ust. 1 ustawy rozprawa doktorska, przygotowywana pod opieką promotora albo promotora i promotora pomocniczego, o którym mowa w art. 20. Ust.
  7 ustawy powinna stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego i wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub artystycznej.
 3. Rozprawa może mieć formę maszynopisu książki, książki wydanej lub spójnego tematycznie zbioru rozdziałów w książkach wydanych, spójnego tematycznie zbioru artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku w czasopismach naukowych, określonych przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie przepisów dotyczących finansowania nauki, jeśli odpowiada warunkom określonym w pkt. 2 tego paragrafu.
 4. Rozprawę doktorską może także stanowić samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, jeżeli wykazuje ona indywidualny wkład kandydata przy opracowywaniu koncepcji, wykonywaniu części eksperymentalnej, opracowywaniu i interpretowaniu wyników tej pracy, odpowiadający warunkom określonym w punkcie 2 tego paragrafu.
  W takim przypadku kandydat przedkłada wraz z rozprawą oświadczenia wszystkich jej współautorów określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie. Kandydat jest zwolniony z obowiązku przedłożenia oświadczenia w przypadku śmierci współautora, uznania go za zmarłego albo jego trwałego uszczerbku na zdrowiu, uniemożliwiającego uzyskanie wymaganego oświadczenia.
 5. Rada Wydziału może wyrazić zgodę na przedstawienie rozprawy w języku innym niż polski.
 6. Rozprawa doktorska powinna być opatrzona streszczeniem w języku polskim
  i angielskim, a rozprawa doktorska przygotowana w języku obcym streszczeniem
  w języku polskim. Streszczenie rozprawy doktorskiej Dziekan zamieszcza na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego w dniu podjęcia przez Radę Wydziału uchwały
  o wyznaczeniu recenzentów.
 7. Rada Wydziału, na wniosek Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działającego w tej sprawie w porozumieniu z przewodniczącym odpowiedniej komisji doktorskiej,
  w głosowaniu tajnym – podejmuje uchwałę w sprawie wyznaczenia co najmniej dwóch recenzentów rozprawy doktorskiej z grona kandydatów kompetentnych w obszarze nauki, w którym lokuje się rozprawa doktorska. Zgodnie z art. 20. ust.6 ustawy, recenzentem
  w przewodzie doktorskim może być osoba posiadająca tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej lub osoba, która nabyła uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy prowadząca działalność naukową lub dydaktyczną w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny. W przewodzie doktorskim recenzentem może być też osoba będąca pracownikiem zagranicznej szkoły wyższej lub instytucji naukowej nie spełniająca w/w wymogów, jeżeli Rada Wydziału uzna, że osoba ta jest wybitnym znawcą problematyki, której dotyczy rozprawa doktorska.
 8. Recenzentów powołuje się spośród osób zatrudnionych w szkole wyższej lub jednostce organizacyjnej innej niż ta, której pracownikiem jest osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora i niebędących członkami rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód (art. 20 ust. 5 ustawy).
 9. Recenzentem w przewodzie doktorskim nie może być osoba, w stosunku do której zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.
 10. Recenzję rozprawy przedstawia się Radzie Wydziału w formie papierowej
  i elektronicznej, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania wniosku
  o jej sporządzenie. W uzasadnionych przypadkach Rada Wydziału może przedłużyć termin przedstawienia recenzji o jeden miesiąc.
 11. Recenzja musi zawierać szczegółowo uzasadnioną ocenę spełniania przez rozprawę doktorską warunków określonych w art. 13. ust. 1 ustawy.
 12. W przypadku, gdy rozprawę doktorską stanowi część pracy zbiorowej, recenzja musi zawierać ocenę indywidualnego wkładu kandydata w jej powstanie.
 13. Recenzja może zawierać wnioski dotyczące uzupełnienia lub poprawienia rozprawy doktorskiej, które kandydatowi i promotorowi przekazuje Rada Wydziału. Uzupełnioną lub poprawioną rozprawę doktorską kandydat przedkłada Radzie Wydziału, która kieruje ją do ponownej oceny tych samych recenzentów. Recenzenci przedstawiają Radzie Wydziału recenzję uzupełnionej lub poprawionej rozprawy doktorskiej w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku o jej sporządzenie.
 14. Dziekan zamieszcza recenzje na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego w dniu jej przekazania przez recenzenta.
 15. Warunek zamieszczenia streszczenia rozprawy doktorskiej i recenzji nie dotyczy rozprawy doktorskiej, której przedmiot jest objęty ochroną informacji niejawnych.
 16. Streszczenia rozpraw doktorskich oraz recenzje mogą pozostawać na stronie internetowej do dnia nadania stopnia doktora i po tym terminie.
 17. Streszczenia i recenzja podlegające zamieszczeniu na stronie internetowej Dziekan przekazuje niezwłocznie po otrzymaniu ostatniej recenzji do Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów, zwanej dalej „Centralną Komisją” w formie elektronicznej
  w celu ich opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej.

 §8

Rada Wydziału uwzględniając wyniki egzaminów doktorskich oraz po zapoznaniu się z rozprawą doktorską i opiniami promotora oraz recenzjami podejmuje w głosowaniu tajnym uchwałę w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony.

 §9

Komisja Doktorska przeprowadza publiczną obronę rozprawy doktorskiej. O dacie i miejscu obrony rozprawy doktorskiej Dziekan zawiadamia jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie pedagogiki lub psychologii oraz wywiesza ogłoszenie w gmachu Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, na co najmniej 10 dni przed terminem obrony. W zawiadomieniach i ogłoszeniu zamieszcza się informację, gdzie złożona została rozprawa doktorska w celu umożliwienia zainteresowanym zapoznania się z nią oraz o zamieszczeniu jej streszczenia i recenzji na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 §10

Obrona odbywa się na otwartym posiedzeniu Komisji Doktorskiej z udziałem recenzentów, promotora, o którym mowa w §2 ust. 1 i 2.

  §11

 Podczas obrony kandydat przedstawia główne założenia rozprawy doktorskiej i wyniki rozprawy doktorskiej, po czym recenzenci przedstawiają swoje recenzje. W razie nieobecności jednego recenzenta przewodniczący komisji zarządza odczytanie recenzji,
a następnie otwiera dyskusję, w trakcie której zabierać głos mogą wszyscy obecni na publicznej obronie rozprawy doktorskiej. Dyskusję kończy wypowiedź doktoranta. Następnie komisja odbywa posiedzenie niejawne w trakcie którego podejmuje uchwałę o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej i przygotowuje dla Rady Wydziału projekt uchwały w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki lub psychologii, który następnie przedstawia na posiedzeniu Rady Wydziału.

 §12

W przypadku gdy o nadanie stopnia doktora na podstawie rozprawy doktorskiej stanowiącej część pracy zbiorowej ubiega się w tej samej jednostce organizacyjnej więcej niż jeden kandydat, należy:

 1. przeprowadzić obronę rozprawy doktorskiej równocześnie dla wszystkich kandydatów;
 2. podejmować uchwały w sprawie wyniku poszczególnych czynności przewodu doktorskiego oddzielnie w stosunku do każdego kandydata.

 §13

Rada Wydziału biorąc pod uwagę projekt uchwały zaproponowanej przez Komisję Doktorską, podejmuje – w głosowaniu tajnym – uchwałę w sprawie nadania kandydatowi stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki lub psychologii. Zgodnie z art. 15 ust. 1. ustawy uchwała o nadaniu stopnia doktora staje się prawomocna
z chwilą jej podjęcia.

  §14

 

Zgodnie z art. 14, ust. 2 ustawy czynności przewodu doktorskiego kończą się uchwałami Rady wydziału w sprawie:

1) wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenie promotora, a także promotora pomocniczego, w przypadku jego udziału w przewodzie,

2) wyznaczenia recenzentów,

3) przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony,

4) przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej,

5) nadania stopnia doktora;

uchwały te zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy są podejmowane w głosowaniu tajnym i zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. Do głosowania są uprawnieni członkowie Rady Wydziału posiadający tytuł profesora, stopień doktora habilitowanego oraz osoby, które nabyły uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy oraz recenzenci i promotor rozprawy doktorskiej. Uchwałę wymienioną w pkt. 4 podejmuje odpowiednia dla dyscypliny Komisja Doktorska.

 §15

Jeżeli uchwały Rady Wydziału są odmowne, zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy, osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora może wnieść odwołanie do Centralnej Komisji za pośrednictwem Rady Wydziału w terminie miesiąca od dnia doręczenia uchwały wraz
z uzasadnieniem. Dziekan w imieniu Rady Wydziału przekazuje odwołanie Centralnej Komisji wraz z opinią Rady Wydziału i aktami sprawy w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia odwołania.

§16

O nadaniu stopnia doktora Dziekan zawiadamia Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Centralną Komisję w formie elektronicznej.

 §17

 

Zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy Rada Wydziału może podjąć w głosowaniu tajnym uchwałę
o zamknięciu przewodu, jeżeli doktorant w terminie 12 miesięcy od ukończenia studiów doktoranckich nie przystąpi do egzaminów doktorskich albo nie przedstawi rozprawy doktorskiej. Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii wyznacza okres 4 lat od daty wszczęcia przewodu doktorskiego na zdanie egzaminów i przedstawienie rozprawy doktorskiej.

 

II. Przepisy końcowe

 

 §18

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy ustaw i rozporządzeń powołanych w komparycji Regulaminu.

 §19

 

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy przyjęcie funkcji promotora, promotora pomocniczego, członka komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim, recenzenta w przewodzie doktorskim, a także sporządzenie opinii na wniosek Centralnej Komisji jest obowiązkiem nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego.

 §20 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

[1] Art. 191a. dotyczy dyplomów wydanych przez uprawnioną uczelnię działającą w systemie szkolnictwa wyższego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Brzmienie ust. 3 i 4 podano dosłownie:

 1. Jeżeli dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych za granicą daje prawo do kontynuacji kształcenia lub otwarcia przewodu doktorskiego w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która ten dyplom wydała, uprawnia on również do kontynuacji kształcenia odpowiednio:

1) na studiach drugiego stopnia w polskiej uczelni lub studiach podyplomowych w polskiej uczelni, instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk lub instytucie badawczym albo

2) na studiach trzeciego stopnia w polskiej uczelni, studiach doktoranckich w jednostce naukowej lub do otwarcia przewodu doktorskiego w polskiej uczelni lub jednostce naukowej.

 1. Jeżeli dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych wspólnie przez uczelnie zagraniczne daje prawo do kontynuacji kształcenia lub otwarcia przewodu doktorskiego przynajmniej w jednym państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego było prowadzone kształcenie, uprawnia on również do kontynuacji kształcenia odpowiednio:

1) na studiach drugiego stopnia w polskiej uczelni lub studiach podyplomowych w polskiej uczelni, instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk lub instytucie badawczym albo

2) na studiach trzeciego stopnia w polskiej uczelni, studiach doktoranckich w jednostce naukowej lub do otwarcia przewodu doktorskiego w polskiej uczelni lub jednostce naukowej.GODZINY OTWARCIA
Sekretariat Prodziekana ds. Nauki czynny:
Poniedziałek – 8.00.-15.00
Wtorek – 8.00-15.00
Środa – nieczynne
Czwartek – 8.00-15.00
Piątek – 8.00 – 15.00
pokój nr 124 tel. 32 3599-794