Habilitacje


Nagrody Prezesa Rady Ministrów


Nagrody Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013 r.

Załącznik nr 1 (plik PDF) - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne , stanowiące załącznik do Obwieszczenia oraz Załącznik nr 2 (plik PDF) - rozporządzenie zmieniające.

Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o Nagrodę Prezesa Rady Ministrów, (Załącznik nr 3)
  • Opinia Dziekana Wydziału (Uzasadnienie),
  • Kserokopie recenzji uzyskanych w postępowaniu habilitacyjnym (potwierdzone za zgodność z oryginałem),
  • Oświadczenia (Załącznik nr 4 ), (Załącznik nr 5),
  • Uchwała/Wyciąg z posiedzenia Rady Wydziału (o wyróżnieniu),
  • Informacja o osiągnięciach będących podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego
Wnioski należy składać w terminie na 10 dni przed posiedzeniem styczniowej Rady Wydziału (zgodnie z harmonogramem posiedzeń w danym roku akademickim) w Sekretariacie Prodziekana ds. Nauki - pok. 124.

W przypadku, gdy wnioskowana jest osoba, której nadano stopień naukowy w grudniu poprzedniego roku, wnioski należy składać w terminie na 10 dni przed posiedzeniem lutowej Rady Wydziału (zgodnie z harmonogramem posiedzeń w danym roku akademickim) w Sekretariacie Prodziekana ds. Nauki - pok. 124.

Dokumenty (pkt. od 1 do 5) należy włożyć do białej, opisanej teczki.

Prosimy o przekazanie całej dokumentacji (pkt. od 1 do 6) również w formie elektronicznej (na płycie CD RW).


Więcej informacji na stronie :
http://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/nagrody-premiera/1983,dok.html