Habilitacje


Nagrody Prezesa Rady Ministrów


Corocznie przyznawane są Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2011 r. w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną (Dz. U. Nr 84, poz. 455 i Nr 112, poz. 654) (Załącznik nr 1), Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013 r. (Załącznik nr 2)

Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o Nagrodę Prezesa Rady Ministrów, (Załącznik nr 3)
  • Opinia Dziekana Wydziału (Uzasadnienie),
  • Kserokopie recenzji uzyskanych w postępowaniu habilitacyjnym (potwierdzone za zgodność z oryginałem),
  • Oświadczenia (Załącznik nr 4 ), (Załącznik nr 5),
  • Uchwała/Wyciąg z posiedzenia Rady Wydziału (o wyróżnieniu),
  • Informacja o osiągnięciach będących podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego
Wnioski należy składać w terminie na 10 dni przed posiedzeniem styczniowej Rady Wydziału (zgodnie z harmonogramem posiedzeń w danym roku akademickim) w Sekretariacie Prodziekana ds. Nauki - pok. 124.

W przypadku, gdy wnioskowana jest osoba, której nadano stopień naukowy w grudniu poprzedniego roku, wnioski należy składać w terminie na 10 dni przed posiedzeniem lutowej Rady Wydziału (zgodnie z harmonogramem posiedzeń w danym roku akademickim) w Sekretariacie Prodziekana ds. Nauki - pok. 124.

Dokumenty (pkt. od 1 do 5) należy włożyć do białej, opisanej teczki.

Prosimy o przekazanie całej dokumentacji (pkt. od 1 do 6) również w formie elektronicznej (na płycie CD RW).


Więcej informacji na stronie :
http://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/nagrody-premiera/1983,dok.html