Projekty


Aktualne nabory


Organizator/nazwa konkursu Data rozpoczęcia/zakończenia naboru Krótki opis konkursu Do kogo skierowany jest konkurs
NCN – OPUS 14 https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus14 15.09.2017r. 15.12.2017r. na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów konkurs przeznaczony dla każdego naukowca posiadającego w swoim dorobku naukowym 3 najważniejsze publikacje, które może załączyć do wniosku w formie pliku pdf. z ostatnich 5 (NZ i ST) lub 10 lat(HS)
PRELUDIUM 14 https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium14 Do 15.12.2017r. na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora Kierownik – osoba nie posiadająca stopnia naukowego doktora, wymóg opiekun naukowy ze stopniem co najmniej doktora
MINIATURA 1 https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura1 Do: 31.12.2017r. Konkurs na pojedyncze działania naukowe (badania podstawowe) Konkurs przeznaczony dla osób ze stopiem naukowy doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem
HERA Public Spaces: Culture and Integration in Europe https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-08-28-nowy-konkurs-hera Do: 24 października 2017r. projekty z obszaru nauk humanistycznych obejmujące badania interdyscyplinarne, których celem jest zrozumienie relacji między przestrzenią publiczną, kulturą a zagadnieniami, takimi jak: integracja europejska, procesy migracyjne, globalizacja, cyfryzacja itp. Konkurs dla 4 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 4 krajów biorących udział w konkursie
NCN wraz z EU-India Platform for Social Sciences and Humanities (EqUIP) https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-09-13-ogloszenie-konkursu-equip Do: 30 listopada 2017 r. konkurs na międzynarodowe projekty z zakresu nauk humanistycznych i społecznych pt. „Sustainability, equity, wellbeing and cultural connections” międzynarodowego konsorcjum składającego wniosek musi wchodzić przynajmniej jeden zespół badawczy z Indii mogący ubiegać się o finansowanie Indian Council for Social Science Research (ICSRR) oraz co najmniej dwa zespoły z pozostałych krajów uczestniczących w konkursie
DAINA 1 https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/daina1 Do 15 grudnia 2017 r. środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie DAINA na polsko-litewskie projekty badawcze polskie zespoły naukowe w ramach polsko-litewskich projektów badawczych
ERC Synergy Grant https://erc.europa.eu/node/2289 Do 14 listopada 2017 r. rozwiązywanie ambitnych pytań badawczych, na które można odpowiedzieć jedynie skoordynowane prace niewielkiej grupy dwóch do czterech głównych badaczy i ich zespołów, łączących w sobie nieskomplikowane umiejętności, wiedzę i zasoby. dla zespołu 2-4 badaczy
PRAKTYKI I STAŻE W JRC https://ec.europa.eu/jrc/en/working-with-us/jobs Ciągła rotacja informacji - https://ec.europa.eu/jrc/en/working-with-us/jobs różne stanowiska stałe i czasowe dostępne w WCB 1. Staże przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni, do 5 lat po uzyskaniu ostatniego dyplomu (licencjata, magistra lub doktora). 2. Praktyki przeznaczone są dla osób przygotowujących pracę dyplomową (licencjacką, magisterską lub doktorską).
INFRA http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18168 ułatwienie naukowcom dostępu do najlepszych europejskich infrastruktur badawczych Z dobrodziejstwa bezpłatnego dostępu do infrastruktur korzystać mogą naukowcy (kady badacz) zainteresowani przeprowadzeniem badań zgodnych z profilem danej infrastruktury, będącej partnerem projektu Integrating Activity