Pożegnanie dr hab. Beaty Dyrdy


Z głębokim żalem pożegnaliśmy naszą Koleżankę,

dr hab. Beatę Dyrdę

znakomitego pedagoga, humanistkę, badaczkę procesów edukacyjnych, przyjaciela młodzieży, człowieka wielkiej życzliwości, nauczyciela akademickiego z Katedry Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Dla wszystkich, którzy ją znali, śp. Beata Dyrda pozostanie w pamięci jako osoba niezwykle twórcza, pomysłowa, oryginalna i ambitna, a jednocześnie zainteresowana innymi, życzliwa, uczynna, chętna do współpracy i pomocy.

Śp. dr hab. Beata Dyrda od czasu studiów a następnie przez całą swoją karierę zawodową związana była z naszym Wydziałem Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Tu uzyskiwała też swoje kolejne stopnie naukowe – w 1999 roku stopień doktora nauk humanistycznych a niedawno, w 2012 roku stopień naukowy doktora habilitowanego. Na naszym Wydziale pełniła szereg odpowiedzialnych funkcji organizacyjnych, m.in. była Zastępcą Dyrektora Instytutu Pedagogiki. W ostatnich latach jako adiunkt była związana z Katedrą Pedagogiki Społecznej, a wcześniej współtworzyła Zespół Pedeutologii i Zarządzania Oświatą. Za swą działalność naukową i organizacyjną uzyskiwała wielokrotnie nagrody Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Była też odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Śp. dr hab. Beata Dyrda była niezwykle twórczą i zaangażowaną badaczką, znaną w środowisku pedagogów w całej Polsce. W jej dorobku naukowym jest wiele opracowań ukazujących oryginalny charakter Jej badań. W środowisku pedagogów znana była przede wszystkim jako jedna z osób, które w Polsce zaczęły rozwijać badawczo problematykę ucznia zdolnego. Temu zagadnieniu poświęcała się niemal od początku swojej kariery naukowej i pozostawała mu wierna przez wszystkie lata. Była wysoko cenioną autorką i współautorką oraz redaktorką i współredaktorką kilku monografii, skryptu a także raportu dla Ministerstwa Edukacji Narodowej. Do jej najważniejszych monografii należą m.in. „Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć jako niepowodzenie szkolne uczniów zdolnych” 2000r.; „Rozwijanie twórczości i inteligencji emocjonalnej dzieci i młodzieży” 2004r.; „Zjawiska niepowodzeń szkolnych uczniów zdolnych. Rozpoznawanie i przeciwdziałanie” 2007r.; „Edukacyjne wspieranie rozwoju uczniów zdolnych. Studium społeczno-pedagogiczne” 2012r. Ponadto jest Autorką wielu artykułów naukowych, które ukazały się w czasopismach naukowych, w tym wysoko punktowanych, oraz w pracach zbiorowych. Sporo prac opublikowała w językach obcych. Aktywnie uczestniczyła w pracach zespołów i towarzystw naukowych także poza granicami kraju. W codzienności życia akademickiego wyjątkowa osobowość śp. Beaty Dyrdy sprawiała że była nam wszystkim w Katedrze bardzo bliska, podziwialiśmy Jej pasję badawczą, cieszyliśmy się Jej sukcesami, obdarzaliśmy Ją szacunkiem i przyjaźnią. Pozostanie w naszej pamięci jako Osoba mądra, piękna i niezwykła.

Koleżanki, koledzy, przyjaciele
z Katedry Pedagogiki Społecznej
Uniwersytetu Śląskiego