Złoty medal dla prof. zw. dr hab. Stanisława Juszczyka dziekana naszego wydziału

W dniu 29 października 2012 r. prof. zw. dr hab. Stanisław Juszczyk, dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii otrzymał od JM Rektora Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (rep. Słowacji) Pani Dr. h.c. prof. PhDr. Beaty Kosovej, CSc. złoty medal za „założenie i długoletnią współpracę przy wspólnym wydawaniu czesko-słowacko-polskiego kwartalnika „The New Educational Review”.

Kwartalnik jest redagowany od 2003 r. przez trzy współpracujące ze sobą wydziały: Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Ostrawskiego w Ostrawie, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy oraz Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a jego pomysłodawcą i redaktorem naczelnym od początku powstania czasopisma jest prof. zw. dr hab. Stanisław Juszczyk. Kwartalnik wydawany jest przez Wydawnictwo „Adam Marszałek” w Toruniu. Jest to jedyny naukowy periodyk pedagogiczny, który od 2009 roku jest indeksowany na Thomson Reuters Master Journal List w Filadelfii, a cytowania publikowanych na jego łamach prac znajdują się m.in. w Social Sciences Citation Index. Posiada swój Impact Factor i jest notowany w szeregu bazach czasopism naukowych, typu: Journal Citation Reports. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce umieściło periodyk na liście czasopism naukowych „A”, przyznając mu 15 pkt. Do czasopisma przesyłane są prace z całego świata; dziennie redaktor naczelny otrzymuje średnio około 10 prac, z których publikowanych jest w ciągu roku jedynie kilka procent.