Strona archiwalna

Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/wydzial/wns

Biuro Współpracy z Gospodarką


Uniwersytet Śląski jest otwarty na różne formy współpracy z otoczeniem gospodarczym. Intensywnie rozwija własną sieć relacji, aktywnie uczestnicząc w inicjatywach klastrowych, podpisując porozumienia z przedsiębiorstwami, promując przedsiębiorczość akademicką.

Jednostką odpowiedzialną za koordynowanie współpracy z otoczeniem biznesowym i samorządowym jest Biuro Współpracy z Gospodarką (BWG), wchodzące w struktury uniwersyteckiego Centrum ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką.

Współpraca Biura z pracownikami naukowymi obejmuje m.in.:

 • przygotowywanie ofert współpracy i ofert technologicznych;
 • pomoc w ocenie potencjału wdrożeniowego danego rozwiązania technicznego;
 • pomoc i doradztwo z zakresu transferu opracowanych przez naukowców technologii do gospodarki;
 • aranżowanie spotkań biznesowych środowiska naukowego z przedsiębiorcami
 • współpracę z brokerami innowacji/technologii w zakresie komercjalizacji pomysłów i rozwiązań naukowych;
 • organizację szkoleń i warsztatów o tematyce biznesowej i komercjalizacyjnej dla pracowników naukowo-dydaktycznych;
 • koordynowanie działań spółki celowej oraz zakładania przez naukowców firm wykorzystujących własność materialną i intelektualną uczelni;
 • promowanie idei przedsiębiorczości.
 • doradztwo i pomoc w zakresie pozyskania sponsorów w celu zdobycia dodatkowych środków finansowych na realizację przedsięwzięć i działań podejmowanych przez naukowców;

Współpraca Biura z przedsiębiorcami i podmiotami otoczenia biznesu obejmuje:

 • udostępnianie oferty Uniwersytetu Śląskiego dla partnerów otoczenia gospodarczego oraz jednostek samorządowych w zakresie różnych form współpracy:
  • usług naukowo-badawczych (prowadzonych badań, ekspertyz),
  • rozwiązań objętych ochroną patentową,
  • bazy laboratoryjno-aparaturowej;
 • podejmowanie kontaktów i utrzymanie relacji biznesowych między przedsiębiorcami, a naukowcami;
 • prezentację ofert technologicznych wynalazków stworzonych przez naukowców oraz współudział w działaniach na etapie wdrożeniowym;
 • aranżowanie spotkań biznesowych przedsiębiorców i środowiska naukowego;
 • promocję oferty partnerów biznesowych m.in. w czasie organizowanych spotkań, zjazdów i konferencji oraz na wydziałowych stronach internetowych;
 • koordynowanie działań związanych z realizacją       prac zleconych i świadczeniem usług badawczych przez pracowników naukowych uczelni oraz udostępnianiem bazy laboratoryjnej dla podmiotów zewnętrznych;
 • inicjowanie współpracy w zakresie realizacji projektów badawczych w konsorcjach z przemysłem;
 • tworzenie sieci współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, parkami naukowymi i naukowo-technologicznymi, inkubatorami, instytucjami otoczenia biznesu, klastrami oraz innymi podmiotami, służącej rozwojowi ekosystemu innowacji oraz systemu komunikacji i wymiany informacji w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć;
 • obsługę procesu podpisywania porozumień o współpracy z przedsiębiorstwami, umów badawczo-wdrożeniowych, umów konsorcjum, umów o poufności oraz umów barterowych i sponsoringowych;
 • kompleksowe wsparcie w uzyskaniu niezależnej opinii o innowacyjności technologii, procesu i/lub produktu;
 • animowanie współpracy z administracją samorządową na rzecz rozwoju gospodarczego regionu.

 

Biuro Współpracy z Gospodarką jest otwarte na możliwość współpracy z partnerami otoczenia gospodarczego, w tym podmiotami będącymi członkami parków naukowo-technologicznych i klastrów. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu z naszym biurem, które mieści się w budynku Rektoratu przy ul. Bankowej 12.

http://transfer.us.edu.pl/kontakt