Strona archiwalna

Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/wydzial/wns

O Wydziale

Wydział Pedagogiki i Psychologii jeden z wydziałów Uniwersytetu Śląskiego, mieszczący się w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 53. Zalążkiem do jego powstania było utworzenie w 1973 roku na Wydziale Nauk Społecznych Instytutu Pedagogiki i Psychologii. Wydział jako samodzielna jednostka powstał trzy lata później. Obecnie w jego skład wchodzą dwa instytuty: Instytut Pedagogiki , Instytut Psychologii skupiające kilkanaście zakładów oraz Katedry: Katedra Pedagogiki Społecznej i Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów.

Wydział kształci studentów w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunkach: Pedagogika (studia I stopnia ze specjalnościami: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną, pedagogika resocjalizacyjna z penitencjarystyką, pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią, promocja zdrowia z profilaktyką uzależnień, edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza ze wsparciem rodziny, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z animacją zabawy); Pedagogika specjalna (studia I stopnia ze specjalnością edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną); Pedagogika (studia II stopnia ze specjalnościami: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną, pedagogika zdrowia z profilaktyka uzależnień, edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, pedagogika rewalidacyjna); Psychologia (studia jednolite magisterskie w profilach zawodowych: psychologia kliniczna człowieka dorosłego, psychologia sądowa, psychologia pracy i organizacji, psychologia zdrowia i jakości życia, psychologia rozwoju człowieka i rodziny w cyklu życia).