Strona archiwalna

Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/wydzial/wns

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI


OGŁOSZENIA:

Plan studiów stacjonarnych Zarządzania Zasobami Ludzkimi 2019/2020

Rok I (plik XLS)
Rok II (plik XLS)
Rok III (plik XLS)

Plan studiów niestacjonarnych Zarządzania Zasobami Ludzkimi 2019/2020

Rok I (plik XLS)
Rok II (plik XLS)
Rok III (plik XLS)Druki do pobrania:

IDS -Indywidualne dostosowanie studiów (plik PDF)
DYP -Przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej (plik PDF)
IOS - Indywidualna organizacja studiów (plik PDF)
INN (plik PDF)
KOM- Egzamin komisyjny (plik PDF)
ITS -Indywidualny tok studiów (plik PDF)
RTP -REJESTRACJA TYTUŁU PRACY DYPLOMOWEJ (plik PDF)
PRA -Zaliczenie praktyk studenckich (plik PDF)
SEM/P -Powtarzania semestru (plik PDF)
URL- Urlopu dziekański/wychowawczy (plik PDF)
WAR/O -Powtarzanie modułu (plik PDF)
WAR -Powtarzanie modułu (plik PDF)
WZN/SD -Wznowienie studiów (plik PDF)
WZN -Wznowienie studiów (plik PDF)
USOSweb: złożenie podania o przedłużenie sesji egzaminacyjnej (plik PDF)


Dyżury dydaktyków w sesji zimowej 2019/2020 :

semestr zimowy 2019/2020 (plik PDF)Studenckie Koło Naukowe „Progres”
działające przy Katedrze Zarządzania na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach rozpoczęło swoją działalność 16 kwietnia 2019 r. Skupia ono 26 Członków, którzy poszerzają swoją wiedzę m.in. z obszaru zarządzania, marketingu czy przedsiębiorczości.
Opiekunkami Koła są dr Agata Hilarowicz oraz dr Angelika Pabian.
Kontakt: skn.progres.us@gmail.comTerminy egzaminów:

I ROK STUDIA STACJONARNE
II ROK STUDIA STACJONARNE
I ROK STUDIA NIESTACJONARNE
II ROK STUDIA NIESTACJONARNEPRAKTYKI:

Instrukcja realizacji studenckiej praktyki zawodowej (plik PDF)
Program praktyki studenckiej semestralnej (plik PDF)
Program praktyki studenckiej międzysemestralnej (plik PDF)
Dziennik praktyki zawodowej semestralnej semestralnej/międzysemestralnej (plik PDF)
Skierowanie (plik PDF)
Oświadczenie (plik PDF)
Raport dla składających wnioski(plik PDF)
Raport studenta praktyka międzysemestralna (plik PDF)
Raport studenta praktyka semestralna (plik PDF)
Wniosek o zaliczenie praktyki w ramach zatrudnienia (plik PDF)
POROZUMIENIE O ORGANIZACJI PRAKTYKI ZAWODOWEJ (plik PDF)
OPIS KIERUNKU

Kierunek: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Poziom: I
Liczba semestrów: 6
Forma: stacjonarne i niestacjonarne
profil: praktyczny
tytuł zawodowy: licencjat

Studia zarządzanie zasobami ludzkimi są odpowiedzią na pojawiające się zapotrzebowanie rynku. Przygotowują pracowników wyposażonych w wiedzę teoretyczną, a także w praktyczne umiejętności i kompetencje społeczne umożliwiające zarówno zrozumienie specyfiki współczesnej gospodarki z jej tendencjami rozwojowymi, jak i podejmowanie działań kreatywnych i innowacyjnych z wykorzystaniem potencjału ludzkiego w organizacji, także jego różnorodności. Stąd też wynika praktyczny profil studiów – ponad 70% wymiaru godzin zawartych w planie studiów, to godziny związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym realizowane zarówno na uczelni jak i poza nią w rzeczywistych organizacjach (3 miesiące praktyk zawodowych).

Realizację programu kształcenia zapewnia odpowiednio dobrana kadra naukowo – dydaktyczna składająca się w głównej mierze z przedstawicieli nauk społecznych: psychologia pracy i organizacji, zarządzanie, ekonomia, prawo, socjologia działająca we współpracy z przedstawicielami biznesu, administracji publicznej i trzeciego sektora, których wspólnym celem jest rozwijanie wiedzy studentów, ich umiejętności i postaw, niezbędnych dla występowania w roli specjalisty zajmującego się zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie:
  • na stanowiskach kierowniczych działów personalnych, kadr i płac,
  • w organizacjach sektora publicznego i prywatnego jako specjalista ds.: zarządzania zasobami ludzkimi, zatrudniania i rozwoju zasobów ludzkich, zarządzania wynikami pracy itp.,
  • jako menedżer zarządzający pracą zespołów ludzi,
  • jako konsultant ds. personalnych w instytucjach publicznych, samorządowych i pozarządowych,
  • jako doradca zawodowy w urzędach pracy, biurach aktywizacji bezrobotnych, centrach kariery i centrach informacji zawodowej,
  • jako doradca zawodowy w szkołach gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i akademickich biurach karier,
  • jako menedżer i specjalista w firmach doradztwa personalnego,
  • jako menedżer i specjalista w firmach szkoleniowych,
  • we własnych firmach doradczych i szkoleniowych - samozatrudnienie


REKRUTACJAPodyplomowe studia Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Cel studiów


Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi w różnych przedsiębiorstwach, odpowiednio do zmieniających się zasad gospodarowania ludźmi. Słuchacze będą mieli możliwość uzupełnienia i rozwinięcia wiedzy z zakresu nauk społecznych - psychologii i socjologii oraz prawa, niezbędnej do rozumienia zagadnień i problemów, jakie powstają w związku z gospodarowaniem personelem. Będą mieli także sposobność doskonalenia praktycznych umiejętności w stosowaniu specyficznych instrumentów zarządzania gospodarką kadrową. Ukończenie Studiów powinno dać uczestnikom wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia funkcji, które określa się mianem menedżera personalnego.

Dla kogo

Studia adresowane są do:
• absolwentów wyższych uczelni zainteresowanych konkretnymi zadaniami w firmach, pragnących w nowoczesny sposób gospodarować kadrami,
• pracowników zajmujących się zarządzaniem kadrami personalnych, szkoleniowców, doradców, dyrektorów ds. kadrowych, dyrektorów ds. rozwoju personelu itp.
• absolwentów studiów humanistycznych, których wiedza i umiejętności nie wystarczają do pełnienia funkcji kierowniczych w organizacjach, a dzięki studiom podyplomowym z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi zdobędą przygotowanie w tym zakresie.

Zajęcia

Zajęcia będą prowadzone przez pracowników Uniwersytetu Śląskiego, pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego, pracowników spoza Uniwersytetu Śląskiego, praktyków. Zajęcia odbywają się co 2 tygodnie w soboty i niedziele, zgodnie z harmonogramem.

Czas trwania

2 semestry

Zasady naboru

Ukończone studia wyższe (magisterskie lub licencjackie), kierunek dowolny.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty
• dyplom ukończenia studiów - kserokopia (oryginał do wglądu)
• podanie o przyjęcie na studia podanie o przyjęcie na studia adresowane do Rektora (na stronie internetowej UŚ)
• klauzula informacyjna RODO dla słuchaczy studiów podyplomowych
Dokumenty można przesłać pocztą (najlepiej listem poleconym).

Data rozpoczęcia

20 października 2018 r.

Miejsce składania dokumentów

kierownik studiów: prof. zw. dr hab. Barbara Kożusznik
sekretariat: ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice, p.418, tel. 32 3592490

Termin składania dokumentów
7 października

Opłaty

Koszt jednego semestru wynosi 1850 zł. (3 x 650 zł = 1950 zł w przypadku rozłożenia płatności na raty). Opłaty za studia słuchacze wpłacają na indywidualne numery rachunków bankowych generowanych z ich numerów PESEL. Więcej na temat opłat:
http://kandydat.us.edu.pl/studia-podyplomowe/oplaty

Limit przyjęć
od 25 osób, limitu brak