ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI


OGŁOSZENIA:


DYŻURY
SEMESTR LETNI 2017/2018

DR HAB. PROF. UŚ A.LIMAŃSK
poniedziałek od 13.40 - 14.25
PROF DR HAB. R.SLAVYUK
DR B.BATKO środa tydz. B od 15.15 - 16.45
środa tydz. A od 13.45 - 15.15
DR K.SZLICHCINSKI piątek od 13.30 - 14.15
DR M.OCHWAT środa tydz. B od 13.30 - 14.30
środa tydz. A od 15.15 - 16.15
DR M.CHRUPAŁA-PNIAK wtorek od 9.00 - 10.00
środa od 12.00 - 13.00
pokój 328 WPIPS ul. Grażyńskiego


OPIS KIERUNKU

Kierunek: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Poziom: I
Liczba semestrów: 6
Forma: stacjonarne i niestacjonarne
profil: praktyczny
tytuł zawodowy: licencjat

Studia zarządzanie zasobami ludzkimi są odpowiedzią na pojawiające się zapotrzebowanie rynku. Przygotowują pracowników wyposażonych w wiedzę teoretyczną, a także w praktyczne umiejętności i kompetencje społeczne umożliwiające zarówno zrozumienie specyfiki współczesnej gospodarki z jej tendencjami rozwojowymi, jak i podejmowanie działań kreatywnych i innowacyjnych z wykorzystaniem potencjału ludzkiego w organizacji, także jego różnorodności. Stąd też wynika praktyczny profil studiów – ponad 70% wymiaru godzin zawartych w planie studiów, to godziny związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym realizowane zarówno na uczelni jak i poza nią w rzeczywistych organizacjach (3 miesiące praktyk zawodowych).

Realizację programu kształcenia zapewnia odpowiednio dobrana kadra naukowo – dydaktyczna składająca się w głównej mierze z przedstawicieli nauk społecznych: psychologia pracy i organizacji, zarządzanie, ekonomia, prawo, socjologia działająca we współpracy z przedstawicielami biznesu, administracji publicznej i trzeciego sektora, których wspólnym celem jest rozwijanie wiedzy studentów, ich umiejętności i postaw, niezbędnych dla występowania w roli specjalisty zajmującego się zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie:
  • na stanowiskach kierowniczych działów personalnych, kadr i płac,
  • w organizacjach sektora publicznego i prywatnego jako specjalista ds.: zarządzania zasobami ludzkimi, zatrudniania i rozwoju zasobów ludzkich, zarządzania wynikami pracy itp.,
  • jako menedżer zarządzający pracą zespołów ludzi,
  • jako konsultant ds. personalnych w instytucjach publicznych, samorządowych i pozarządowych,
  • jako doradca zawodowy w urzędach pracy, biurach aktywizacji bezrobotnych, centrach kariery i centrach informacji zawodowej,
  • jako doradca zawodowy w szkołach gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i akademickich biurach karier,
  • jako menedżer i specjalista w firmach doradztwa personalnego,
  • jako menedżer i specjalista w firmach szkoleniowych,
  • we własnych firmach doradczych i szkoleniowych - samozatrudnienie


REKRUTACJA