ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI


OGŁOSZENIA:


UWAGA STUDENCI
Dziekanat Zarządzania Zasobami Ludzkimi w okresie wakacyjnym będzie
czynny - od poniedziałku do piątku od godz. 9.30 do 13.30"Terminy egzaminów poprawkowych (aktualizacja 18.09.2018):

ROK I SEM. II 2016/2017 Studia Stacjonarne I-go stopnia (plik XLXS)
ROK II SEM. IV 2016/2017 Studia Stacjonarne I-go stopnia (plik XLXS)
ROK I SEM. II 2016/2017 Studia Niestacjonarne I-go stopnia (plik XLXS)
ROK II SEM. IV 2016/2017 Studia Niestacjonarne I-go stopnia (plik XLXS)

Terminy egzaminów:

ROK I SEM. II 2016/2017 Studia Stacjonarne I-go stopnia (plik XLXS) (aktualizacjia 04.09.2018)
ROK II SEM. IV 2016/2017 Studia Stacjonarne I-go stopnia (plik XLXS)
ROK I SEM. II 2016/2017 Studia Niestacjonarne I-go stopnia (plik XLXS)
ROK II SEM. IV 2016/2017 Studia Niestacjonarne I-go stopnia (plik XLXS)DYŻURY
W SESJI EGZAMINACYJNEJ 2017/2018 LATO

DR HAB. PROF. UŚ A.LIMAŃSK
pokój 349
PROF DR HAB. R.SLAVYUK
pokój 345
DR B.BATKO
sala 346
18 i 25.09.2018r. Od 10.00 - 11.00
DR K.SZLICHCINSKI
DR M.OCHWAT
pokój 346
12.09.2018r. godz. 11.00 - 12.00
19.09.2018r. godz. 10.00 - 11.00
Dr S.MIELIMĄKA
sala 417a
Dr B.SMORCZEWSKA
sala 345
5 września w godz. 9.00-12.00
12 września w godz. 9.00-11.00
19 września w godz. 9.00-11.00

UWAGA ! PROSZĘ ZWRACAĆ UWAGĘ NA ZMIANY W TERMINACH DYŻURÓW

Podyplomowe studia Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Cel studiów


Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi w różnych przedsiębiorstwach, odpowiednio do zmieniających się zasad gospodarowania ludźmi. Słuchacze będą mieli możliwość uzupełnienia i rozwinięcia wiedzy z zakresu nauk społecznych - psychologii i socjologii oraz prawa, niezbędnej do rozumienia zagadnień i problemów, jakie powstają w związku z gospodarowaniem personelem. Będą mieli także sposobność doskonalenia praktycznych umiejętności w stosowaniu specyficznych instrumentów zarządzania gospodarką kadrową. Ukończenie Studiów powinno dać uczestnikom wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia funkcji, które określa się mianem menedżera personalnego.

Dla kogo

Studia adresowane są do:
• absolwentów wyższych uczelni zainteresowanych konkretnymi zadaniami w firmach, pragnących w nowoczesny sposób gospodarować kadrami,
• pracowników zajmujących się zarządzaniem kadrami personalnych, szkoleniowców, doradców, dyrektorów ds. kadrowych, dyrektorów ds. rozwoju personelu itp.
• absolwentów studiów humanistycznych, których wiedza i umiejętności nie wystarczają do pełnienia funkcji kierowniczych w organizacjach, a dzięki studiom podyplomowym z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi zdobędą przygotowanie w tym zakresie.

Zajęcia

Zajęcia będą prowadzone przez pracowników Uniwersytetu Śląskiego, pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego, pracowników spoza Uniwersytetu Śląskiego, praktyków. Zajęcia odbywają się co 2 tygodnie w soboty i niedziele, zgodnie z harmonogramem.

Czas trwania

2 semestry

Zasady naboru

Ukończone studia wyższe (magisterskie lub licencjackie), kierunek dowolny.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty
• dyplom ukończenia studiów - kserokopia (oryginał do wglądu)
• podanie o przyjęcie na studia podanie o przyjęcie na studia adresowane do Rektora (na stronie internetowej UŚ)
• klauzula informacyjna RODO dla słuchaczy studiów podyplomowych
Dokumenty można przesłać pocztą (najlepiej listem poleconym).

Data rozpoczęcia

20 października 2018 r.

Miejsce składania dokumentów

kierownik studiów: prof. zw. dr hab. Barbara Kożusznik
sekretariat: ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice, p.418, tel. 32 3592490

Termin składania dokumentów
7 października

Opłaty

Koszt jednego semestru wynosi 1850 zł. (3 x 650 zł = 1950 zł w przypadku rozłożenia płatności na raty). Opłaty za studia słuchacze wpłacają na indywidualne numery rachunków bankowych generowanych z ich numerów PESEL. Więcej na temat opłat:
http://kandydat.us.edu.pl/studia-podyplomowe/oplaty

Limit przyjęć
od 25 osób, limitu brak
OPIS KIERUNKU

Kierunek: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Poziom: I
Liczba semestrów: 6
Forma: stacjonarne i niestacjonarne
profil: praktyczny
tytuł zawodowy: licencjat

Studia zarządzanie zasobami ludzkimi są odpowiedzią na pojawiające się zapotrzebowanie rynku. Przygotowują pracowników wyposażonych w wiedzę teoretyczną, a także w praktyczne umiejętności i kompetencje społeczne umożliwiające zarówno zrozumienie specyfiki współczesnej gospodarki z jej tendencjami rozwojowymi, jak i podejmowanie działań kreatywnych i innowacyjnych z wykorzystaniem potencjału ludzkiego w organizacji, także jego różnorodności. Stąd też wynika praktyczny profil studiów – ponad 70% wymiaru godzin zawartych w planie studiów, to godziny związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym realizowane zarówno na uczelni jak i poza nią w rzeczywistych organizacjach (3 miesiące praktyk zawodowych).

Realizację programu kształcenia zapewnia odpowiednio dobrana kadra naukowo – dydaktyczna składająca się w głównej mierze z przedstawicieli nauk społecznych: psychologia pracy i organizacji, zarządzanie, ekonomia, prawo, socjologia działająca we współpracy z przedstawicielami biznesu, administracji publicznej i trzeciego sektora, których wspólnym celem jest rozwijanie wiedzy studentów, ich umiejętności i postaw, niezbędnych dla występowania w roli specjalisty zajmującego się zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie:
  • na stanowiskach kierowniczych działów personalnych, kadr i płac,
  • w organizacjach sektora publicznego i prywatnego jako specjalista ds.: zarządzania zasobami ludzkimi, zatrudniania i rozwoju zasobów ludzkich, zarządzania wynikami pracy itp.,
  • jako menedżer zarządzający pracą zespołów ludzi,
  • jako konsultant ds. personalnych w instytucjach publicznych, samorządowych i pozarządowych,
  • jako doradca zawodowy w urzędach pracy, biurach aktywizacji bezrobotnych, centrach kariery i centrach informacji zawodowej,
  • jako doradca zawodowy w szkołach gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i akademickich biurach karier,
  • jako menedżer i specjalista w firmach doradztwa personalnego,
  • jako menedżer i specjalista w firmach szkoleniowych,
  • we własnych firmach doradczych i szkoleniowych - samozatrudnienie


REKRUTACJA